ห้องปฏิบัติการต้องบ่งชี้และติดตามข้อกำหนดของกฏหมายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการบังคับใช้ในขณะนั้น

       การดำเนินงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย มีพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554  ควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในการทำงาน และมีกฏหมายที่บังคับใช้กับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอยู่หลายฉบับ รวมทั้งอาคารสถานที่ เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและสิ่งแวดล้อม ได้แก่.-

  • พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
  • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.....
  • ประกาศของกระทรวงมหาดไทย  พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
  • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
  • ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544

       นอกจากนี้ สภาวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย ยังมีนโยบายผลักดันให้สถาบันหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่ขอทุนสนับสนุนต้องพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของตน  ซึ่งจะเห็นได้จากการกำหนดเงื่อนไขให้ห้องปฏิบัติการที่ผู้ขอทุนใช้ดำเนินการวิจัย ต้องผ่านกระบวนการประเมินความปลอดภัย ด้วยระบบ ESPReL