องค์กรจะขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยได้ ต้องมี

        1) นโยบายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ องค์กรต้องกำหนดนโยบายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการให้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร ซึ่งกล่าวถึง วัตถุประสงค์ แผนงานหรือยุทธศาสตร์ที่ตรงเป้าและชัดเจน ดำเนินการได้จริง และมีการกำกับดูแลความปลอดภัยในทุกระดับ เช่น มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา ห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจนบรรลุเป้าหมายได้ ทั้งนี้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย            

      2) หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะ แบ่งได้เป็น 3 ระดับ มีขอบเขตหน้าที่ลดหลั่นแต่สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกัน คือระดับอำนวยการ ระดับบริหารจัดการ และระดับปฏิบัติการ สำหรับองค์กรขนาดเล็กสามารถปรับลด โดยรวมภาระหน้าที่ของระดับอำนวยการเข้ากับระดับบริหารจัดการได้

         3) ผู้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในอันที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืนในห้องปฏิบัติการทุกห้องขององค์กร

          4) แผนงานที่ตั้งเป้าหมายสู่ การบริหารจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแผนการบริหารความเสี่ยงต้องระบุถึง กิจกรรม/วิธีการ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบในการบริหาร ทรัพยากร และช่วงระยะเวลาดำเนินกิจกรรม