นโยบายการบริหารจัดการความปลอดภัยที่ชัดเจน จะช่วยให้

  1. บุคลากรขององค์กรเห็นเป้าหมายเดียวกัน และดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน       
  2. บูรณาการและประสานการดำเนินงานของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นได้รวดเร็ว
  3. สื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากรในการรวบรวมข้อมูลและรายงานสำหรับการบริหารจัดการได้ง่าย
  4. จัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับภาระงาน
  5. บุคลากรมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยในการทำงาน

       นโยบายที่จะทำให้ห้องปฏิบัติการปลอดภัยอย่างยั่งยืน ต้องมีการกำหนดแผนและยุทธศาสตร์การดำเนินการในระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทั้ง 7ด้าน โดยใช้ข้อมูลสารเคมีในครอบครองและสภาพทางกายภาพของห้องปฏิบัติการเป็นสำคัญ