ผู้เกี่ยวข้อง

ความเกี่ยวข้อง

หัวหน้าองค์กร/สถาบัน

(อธิการบดี/อธิบดี)

ปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกำหนดและประกาศให้เป็นนโยบายขององค์กรและรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในการทำงานของบุคคลในองค์กรทุกคน และต่อสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าหน่วยงาน

(คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก/หัวหน้าภาควิชา)

บริหารจัดการความปลอดภัย สนับสนุนส่งเสริมจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอและกำกับดูแลการดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อให้ห้องปฏิบัติการมีความปลอดภัยในการทำงานและไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ
(หัวหน้างาน/อาจารย์ประจำวิชา)

จัดทำแผนการดำเนินงานและควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตลอดจนติดตามประเมินผลเสนอหัวหน้าหน่วยงานทบทวนกระบวนการประจำปี รวมทั้งแจ้งเตือนให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องทราบถึงปัจจัยเสี่ยงและข้อบังคับต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ และสั่งหยุดกิจกรรมใดๆ ที่ไม่ปลอดภัย

ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ

(อาจารย์/เจ้าหน้าที่/พนักงาน/ภารโรง/นิสิตนักศึกษา)

ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ รับการอบรม การให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย รายงานการเกิดภัยอันตรายและความเสี่ยงที่พบ


ตัวอย่าง ภาระหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการของผู้เกี่ยวข้องระดับต่างๆ