ภาระหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ

            ระดับอำนวยการ

            ระดับบริหารจัดการ

            ระดับปฏิบัติการ

ระดับ

ภาระหน้าที่

อำนวยการ

 

 • กำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ โครงสร้างการบริหารจัดการความปลอดภัยขององค์กร/หน่วยงาน
 • แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระดับบริหาร  ภาระหน้าที่และขอบเขตการรับผิดชอบ ดูแล     การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฯ
 • ให้งบประมาณสนับสนุนการดำเนินการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในองค์กร/หน่วยงาน
 • สื่อสารความสำคัญของการมีระบบบริหารความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการอย่างทั่วถึงภายในองค์กร/หน่วยงาน
 • ทำให้เกิดความยั่งยืนของระบบความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ภายในองค์กร/หน่วยงาน
 • ทบทวนการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร
บริหารจัดการ
 • บริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินการด้านต่างๆตามนโยบายและแผน
 • แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระดับหน่วยงาน  ภาระหน้าที่และขอบเขตการรับผิดชอบทุกด้านเพื่อดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนฯ
 • จัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการความปลอดภัย
 • กำหนดข้อปฏิบัติความปลอดภัยภายในองค์กร/หน่วยงาน
 • แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบทุกด้าน
 • สร้างระบบการสร้างความตระหนัก ระบบติดตาม และระบบรายงานความปลอดภัย
 • กำหนดหลักสูตรการสอน การอบรมที่เหมาะสมให้กับบุคลากรทุกระดับ

ปฏิบัติการ

 • ปฏิบัติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของการปฏิบัติการที่ดี
 • สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินและจัดการความเสี่ยงในระดับบุคคล/โครงการ/ห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ
 • เข้าร่วมกิจกรรมและรับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่เหมาะสมของหน่วยงาน/ห้องปฏิบัติการ เช่น การจัดการความเสี่ยง การซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ
 • จัดทำระบบเอกสารที่ครอบคลุมทุกองค์ประกอบความปลอดภัยให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • จัดทำรายงานการดำเนินงานความปลอดภัย การเกิดภัยอันตราย และความเสี่ยงที่พบเสนอต่อผู้บริหาร
 •