ห้องปฏิบัติการมีการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยเสี่ยงอยู่เสมอจากการนำสารเคมี เครื่องมือ และผู้ปฏิบัติการใหม่ เข้ามาทำงานและหมุนเวียนออกไปเป็นวัฏจักร การพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการจึงไม่ใช่การทำขั้นตอนเดียวและหนเดียว แต่ต้องทำเป็นกระบวนการพัฒนาต่อเนื่องประกอบด้วย การพัฒนาคน (people approach) ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ (system approach) ที่ใช้ได้จริง เพราะการป้องกันและลดการเกิดภัยจากปัจจัยของความเสี่ยงต่างๆในห้องปฏิบัติการ ต้องอาศัย “กระบวนการเรียนรู้” และ “การดำเนินการอย่างเป็นระบบ” เป็นเครื่องมือ ซึ่งจะทำได้เมื่อผู้เกี่ยวข้องตระหนักรู้ว่าตนอยู่ในความเสี่ยงจริง และร่วมกันหาวิธีลดความเสี่ยง ยิ่งไปกว่านั้นผลของการพัฒนาจะมีความยั่งยืนได้ ผู้เกี่ยวข้องต้องมีวัตรปฏิบัติ เรื่องความปลอดภัยจนกลายเป็นวัฒนธรรม
       การพัฒนาความปลอดภัยจึงต้องมีการสร้างจิตสำนึก และ การปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย ในหมู่ผู้เกี่ยวข้อง ด้วยการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่อไปนี้ บนพื้นฐานของข้อมูลจริง

  1. การวางแผน
  2. การประเมินความเสี่ยง
  3. การบริหารความเสี่ยง
  4. การติดตามและประเมินผล
  5. การทบทวนการจัดการ