ห้องปฏิบัติการต้องมีการป้องกันและการลดความเสี่ยงอย่างเพียงพอที่จะทำให้มีความปลอดภัย แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการวางแผนดำเนินการของห้องปฏิบัติการจึงต้องตั้งเป้าหมายสู่การบริหารความเสี่ยง และต้องให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยแผนการบริหารความเสี่ยงต้องระบุถึง กิจกรรม/วิธีการ วัตถุประสงค์ องค์ประกอบในการบริหาร ทรัพยากร และช่วงระยะเวลาดำเนินกิจกรรม