การบริหารความเสี่ยง เป็นการประสานกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงสู่ความปลอดภัย การร่วมกันดำเนินกิจกรรม เช่น การกำหนดแนวทาง ได้แก่ เกณฑ์ มาตรการ และขั้นตอนการปฏิบัติ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงด้านต่างๆ ของห้องปฏิบัติการที่พบจากการสำรวจ การร่วมกันสำรวจเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการยอมรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นฉันทานุมัตินั้น และให้ความร่วมมือในการดำเนินการต่างๆ เพื่อความปลอดภัยที่เป็นเอกภาพ นอกจากนี้ข้อมูลจริงที่ได้จากการสำรวจด้วยกัน ยังช่วยให้มีการมองการจัดการความเสี่ยงทุกประเด็นอย่างเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกันด้วย ซึ่งนำไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

       การบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกระบวนการต่อไปนี้.-

  1. การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย

                   1.1 การบ่งชี้อันตรายของปัจจัยเสี่ยง คือ การค้นหาอันตรายที่มีอยู่ และระบุลักษณะอันตราย เช่น สารเคมี เครื่องมือและอุปกรณ์ ฯลฯ

                   1.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยง

                   1.3 การประเมินความเสี่ยงว่าความเสี่ยงนั้นๆ อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

          2. การจัดการความเสี่ยง คือ ดำเนินการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงให้ลงมาสู่ระดับที่ยอมรับได้เพื่อป้องกันและลดความเสียหายจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ด้วยการควบคุมและเตรียมพร้อมที่จะรับมือ ด้วยระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย

          3. การทบทวนความเสี่ยง

       นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการยังต้องทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงในช่วงเวลาที่กำหนด และสื่อสารให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เพิ้อให้เข้าใจถึงพื้นฐานของการตัดสินใจและเหตุผลของสิ่งที่ต้องดำเนินการ