เมื่อได้ดำเนินงานและลดความเสี่ยงตามแนวทางและระเบียบที่ร่วมกันกำหนดขึ้นแล้ว ต้องมีการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผล เพื่อนำข้อบกพร่องและอุปสรรคของการดำเนินการที่ตรวจพบมาทบทวนเรียนรู้และร่วมกันหาทางแก้ไข การตรวจติดตามต้องทำอย่างต่อเนื่อง และการประเมินผลควรทำอย่างน้อยปีละครั้ง

       ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้ติดตามและประเมินผล ได้แก่ สารบบข้อมูลสารเคมี ฐานข้อมูลของเสียสารเคมีรายงานการตรวจติดตามและประเมินผล รายงานอุบัติเหตุ เป็นต้น