ผู้บริหารขององค์กรต้องแสดงเจตจำนงที่จะให้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาถึง

-ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ดำเนินการไปแล้วโดยรวมในทุกองค์ประกอบ

-นโยบายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งบริบทภายในและบริบทภายนอก โดยพิจารณาจากผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ