การร่วมกันสำรวจและประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ เช่น การใช้และสัมผัสสารเคมีและเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม จะทำให้ผู้เกี่ยวข้องสำนึกได้ว่าตนกำลังเผชิญอยู่กับความเสี่ยงมากมาย เพราะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติและเห็นกับตา ทำให้เกิดความตระหนักถึงภัยอันตรายในการทำงาน ซึ่งนำไปสู่การร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงเหล่านั้น นับเป็นการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (Transformative learning)