เริ่มจากการสำรวจข้อมูลปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งครอบคลุมการบริหารการจัดการยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้าน ของการพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ระบบการจัดการความปลอดภัย สารเคมี ของเสียอันตราย ข้อมูลและเอกสารรายงานการดำเนินการด้านต่างๆ  ลักษณะทางกายภาพ ระบบป้องกันและแก้ไขอันตราย และการให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการแก่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัย แต่ถ้ามีความบกพร่องก็อาจกลายเป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดภัยอันตรายขึ้นได้ เครื่องมือสำคัญสำหรับการสำรวจ คือ  แบบสำรวจ (Checklists)  ซึ่งกลุ่มผู้สำรวจต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขและเกณฑ์การประเมินแต่ละรายการร่วมกัน เพื่อให้การประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงจะสามารถนำข้อมูลปัจจัยเสี่ยงจากการสำรวจมาประมวลและนำผลมาประเมินสถานภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการในภาพรวม เพื่อร่วมกันจัดการความเสี่ยงและวางแผนพัฒนาความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการต่อไปได้