ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย เป็นเครื่องมือในการบูรณาการการดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ให้เกื้อกูลและสนับสนุนการทำงานกันและกัน เนื่องจากเนื้องานที่ต้องดำเนินการมีหลายลักษณะ และต้องใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ทำให้ต้องแบ่งกลุ่มบริหารจัดการความปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินงานแต่ละด้านมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว สามารถปรับให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเสมอได้อย่างทันกาล และใช้การบริหารจัดการระบบเชื่อมโยงการบริหารจัดการของกลุ่มต่างๆ เข้าด้วยกัน

       ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ แบ่งเป็น7 ด้าน คือ.-

  1. การบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
  2. ระบบการจัดการสารเคมี
  3. ระบบการจัดการของเสีย
  4. ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ
  5. ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย
  6. การให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และการสร้างจิตสำนึก
  7. การจัดการข้อมูลและเอกสาร