เครื่องมือสำหรับการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัยที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ ระบบประมวลผลการสำรวจและประเมินความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ เช่น  ESPReL Checklists เพราะสามารถประมวลและแสดงผลการสำรวจและประเมินให้เห็นสถานภาพการดำเนินการทั้ง 7 ด้านของยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยได้ และยังสามารถเปรียบเทียบผลสำรวจในวาระก่อนและหลังดำเนินการปรับปรุงและการพัฒนาความปลอดภัย ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลเหล่านี้ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการวางแผนปรับปรุงและติดตามการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย