การบริหารจัดการความเสี่ยงของห้องปฏิบัติการด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีในครอบครองที่ทันสมัยและเรียกใช้ได้ทันกาล เป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ระบบบันทึกและประมวลข้อมูลสารเคมี เช่น ChemInventจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ เพราะระบบฯช่วยให้สามารถปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลให้ทันสมัยได้สะดวกรวดเร็ว และยังสามารถประมวลข้อมูลแสดงรายงาน ประเภทและจำนวนสารอันตรายที่มีในห้องปฎิบัติการ งบประมาณการจัดซื้อ รายการและจำนวนของสารที่ควรกำจัดออก ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดการสารเคมีอย่างครบวงจร ทำให้สามารถลดความเสี่ยงลงได้