สารเคมี ที่ต้องคัดออกจากห้องปฏิบัติการ คือ

  1. สารที่ไม่สามารถใช้งานได้จริง (ซึ่งอาจจะเสื่อมก่อนหรือหลังวันหมดอายุที่ระบุในฉลาก)
  2. สารที่ไม่ต้องการใช้แล้ว แม้จะยังไม่หมดอายุ

     การสำรวจเบื้องต้นเพื่อค้นหาสารที่ต้องคัดออก สามารถใช้ สารบบข้อมูลสารเคมีเป็นเครื่องมือ โดยใช้วันที่ที่หมดอายุเรียกค้นรายชื่อสารเคมีได้ รวมทั้งรายชื่อสารที่ต้องมีการตรวจสอบสภาพเป็นพิเศษ   เช่น สารที่ก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์  และรายการสารเคมีทีใช้ในโครงการที่สิ้นสุดแล้ว

     อย่างไรก็ตาม การสำรวจจริงยังเป็นสื่งจำเป็นต้องทำทุก 6 เดือน และภายหลังการคัดสารเคมีออกจากห้องปฏิบัติการแล้ว จะต้องตัดรายการของสารนั้นออกจากสารบบข้อมูลสารเคมีด้วย