• ภาชนะบรรจุต้องทำด้วยวัสดุที่ทนต่อสารเคมี
  • ภาชนะและฝาปิด ต้องไม่แตกร้าวหรือรั่วซึม

 

ข้อห้ามการเก็บสารในภาชนะต่อไปนี้

กรดไฮโดรฟลูออริก ห้ามเก็บในภาชนะแก้ว เพราะสามารถกัดกร่อนแก้วได้
สารที่ก่อให้เกิดเปอร์ออกไซด์ ห้ามเก็บในภาชนะแก้วที่มีฝาเกลียวหรือฝาแก้ว เพราะเมื่อบิดเกลียวปิด-เปิดฝาจะมีการเสียดสี ทำให้เกิดการระเบิด ควรใช้เป็นขวดพลาสติกที่เป็นฝาเกลียวแทน (polyethylene bottles with screw–top lids)
สารละลายด่าง  ที่มี pH สูงกว่า 11 ห้ามเก็บในภาชนะแก้ว เพราะสามารถกัดกร่อนแก้วได้
สารอออกซิไดซ์สูง (เช่น กรดโครมิก)

เก็บในภาชนะแก้วหรือภาชนะที่ทำด้วยวัสดุที่มีคุณสมบัติเฉื่อย

ห้ามใช้จุกคอร์กหรือจุกยาง ปิดขวดหรือภาชนะ