1. ขวดทุกใบที่มีสารบรรจุอยู่ ต้องมีฉลากระบุชื่อสารแม้ไม่ใช่สารอันตราย เช่น น้ำ
 2. ฉลาก ควรมีลักษณะดังนี้
  • มีข้อมูลบนฉลากสมบูรณ์และชัดเจน
  • ชื่อสารเคมีต้องเป็นชื่อเต็ม และมีคำเตือนเกี่ยวกับอันตราย
  • ควรระบุเพิ่มเติม วันที่ได้รับสารเคมี และวันที่เปิดใช้สารเคมีเป็นครั้งแรก
  • หากเป็น stock solution หรือ working solution ที่เตรียมขึ้นเองให้ระบุ ชื่อสารเคมี ส่วนผสม ความเข้มข้น ชื่อผู้เตรียม และวันที่เตรียมด้วย
 3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของฉลากบนภาชนะสารเคมีอย่างสม่ำเสมอ
  • ฉลากต้องมีข้อมูลครบถ้วน
  • ข้อความบนฉลากมีความชัดเจน ไม่จาง ไม่เลือน