ตัวอย่าง การติดฉลากสีเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บสารเคมี

รหัสการเก็บรักษา

สี

ความหมาย

เก็บให้ห่างจาก

ข้อกำหนดการเก็บรักษา

R

สีแดง

 

สารไวไฟ

สีเหลือง, สีน้ำเงิน, สีขาว และสีเทา

เก็บในพื้นที่ที่กำหนดไว้สำหรับวัสดุไวไฟ

Y

สีเหลือง

สารไวต่อปฏิกิริยาและสารออกซิไดซ์

สีแดง

เก็บให้ห่างจากวัสดุไวไฟและไหม้ไฟได้

B

สีน้ำเงิน

 

สารอันตรายต่อสุขภาพ(สารพิษ)

 

เก็บในพื้นที่ปลอดภัย

W

สีขาว

 

สารกัดกร่อน

 

สีแดง, สีเหลือง และสีน้ำเงิน

เก็บให้ห่างจากสารไวไฟ, สารไวต่อปฏิกิริยา, สารออกซิไดซ์, และสารพิษ

G

สีเทา

ไม่มีสารอันตรายต่อสุขภาพมาก

ไม่มีข้อกำหนดเฉพาะ

ขึ้นกับสารเคมีแต่ละชนิด

ที่มา  Department of Microbiology, University of Manitoba [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://umanitoba.ca/ science/ microbiology/WHMIS/WHMISincapatibility.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555