สารที่ทำให้เกิดเปอร์ออกไซด์ ควรกำจัดทิ้งหลังจากเก็บนานเกิน 3 เดือน ได้แก่.-

                   Divinyl acetylene

                   Divinyl ether

                   Isopropyl ether

                   Potassium metal

                   Sodium amide 

                   Vinylidene chloride

  1. สารที่ทำให้เกิดเปอร์ออกไซด์เมื่อมีความเข้มข้น ควรกำจัดทิ้งหลังจากเก็บนานเกิน 1 ปี ได้แก่.-
Acetal Dioxane
Cumene (diglyme) Ethylene glycol dimethyl ether
Cyclohexene Furan
Cycloxyene Methyl acetylene
Cyclopentene Methylcyclopentane
Diacetylene Methyl isobutyl ketone
Dicyclopentadiene  Tetrahydronaphtalene (Tetralin)
Diethyl ether Tetrahydrofuran
Diethylene glycol dimethyl ether (glyme) Vinyl ethers
  1. สารที่ทำให้เกิดเปอร์ออกไซด์และเกิดพอลิเมอไรเซขั่น ควรกำจัดทิ้งหลังจากเก็บนานเกิน 1 ปี ได้แก่
Acrylic acid Styrene
Acrylonitrile Tetrafluoroethylene
Butadiene Vinyl acetylene
Chloroprene  Vinyl acetate
Chlorotrifluoroethylene  Vinyl chloride
Methyl methacrylate Vinyl pyridine
   

       สารเหล่านี้หากเก็บในสภาวะของเหลว จะมีโอกาสเกิดเปอร์ออกไซด์เพิ่มขึ้น และมอนอเมอร์บางชนิด (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง butadiene chloroprene และ tetrafluoroethylene) จึงควรกำจัดทิ้งหลังจากเก็บนานเกิน 3 เดือน

ที่มา    Princeton University [ออนไลน์] เข้าถึงได้จาก http://web.princeton.edu/sites/ehs/labsafetymanual/sec7c.htm#removal สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555