การจัดหาเป็นจุดเริ่มต้นของการนำความเสี่ยงเนื่องจากสารเคมีเข้ามาในห้องปฏิบัติการ ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงจากการมีสารเคมีที่ไม่จำเป็น การจัดหาสารเคมีจึงควรดำเนินการตามลำดับ ดังนี้

1.      ศึกษาข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี และทางเลือกการใช้สารที่ไม่มีหรือมีอันตรายน้อยกว่าแทน

2.      ตรวจสอบว่าห้องปฏิบัติการมีสารเคมีที่ต้องการหรือไม่ โดยค้นหาชื่อสารเคมีในสารบบข้อมูลสารเคมีก่อนการจัดหา

3.      จัดหาสารเคมีในปริมาณที่เหมาะสม เพราะนอกจากความเสี่ยงแล้ว ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดสารเคมีที่เหลือด้วย

4.      เตรียมที่จัดเก็บที่เหมาะสม

5.      ตรวจดูความถูกต้องและตรงกันของสารเคมีกับฉลากขวดบรรจุและเอกสารข้อมูลความปลอดภัย ก่อนรับสารเคมี