สารที่ทำให้เกิดเปอร์ออกไซด์ ควรกำจัดทิ้งหลังจากเก็บนานเกิน 3เดือน ได้แก่

          Divinyl acetylene

          Divinyl ether

          Isopropyl ether

          Potassium metal

          Sodium amide 

          Vinylidene chloride

สารที่ทำให้เกิดเปอร์ออกไซด์เมื่อมีความเข้มข้น ควรกำจัดทิ้งหลังจากเก็บนานเกิน 1 ปี ได้แก่

          Acetal                                                    Dioxane

          Cumene                                                 Ethylene glycol dimethyl ether (diglyme)

          Cyclohexene                                           Furan

          Cycloxyene                                             Methyl acetylene

          Cyclopentene                                         Methylcyclopentane

          Diacetylene                                            Methyl isobutyl ketone

          Dicyclopentadiene                                   Tetrahydronaphtalene (Tetralin)

          Diethyl ether                                           Tetrahydrofuran

          Diethylene glycol dimethyl ether (glyme)     Vinyl ethers

        สารที่ทำให้เกิดเปอร์ออกไซด์และเกิดพอลิเมอไรเซขั่น ควรกำจัดทิ้งหลังจากเก็บนานเกิน 1 ปี ได้แก่

Acrylic acid                                             Styrene

Acrylonitrile                                            Tetrafluoroethylene

Butadiene                                               Vinyl acetylene

Chloroprene                                           Vinyl acetate

Chlorotrifluoroethylene                            Vinyl chloride

Methyl methacrylate                                Vinyl pyridine

 

สารเหล่านี้หากเก็บในสภาวะของเหลว จะมีโอกาสเกิดเปอร์ออกไซด์เพิ่มขึ้น และมอนอเมอร์บางชนิด (โดยเฉพาะอย่างยิ่ง butadiene chloroprene และ tetrafluoroethylene) จึงควรกำจัดทิ้งหลังจากเก็บนานเกิน 3 เดือน

 

ที่มา       Princeton University [ออนไลน์] เข้าถึงได้จากhttp://web.princeton.edu/sites/ehs/labsafetymanual/sec7c. htm#removalสืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555