ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขัอมูลที่ต้องใช้

แหล่งข้อมูล

การจัดหา

รายการสารเคมีในครอบครองทั้งหมด

สารบบข้อมูลสารเคมี

การจัดเก็บ

สารเคมีที่จัดเก็บไว้ด้วยกันไม่ได้

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี

การสำรวจและคัดออก

วันที่หมดอายุ/วันที่เปิดใช้/วันที่ผลิต

สารบบข้อมูลสารเคมี

การเคลื่อนย้าย

ข้อควรระวังในการเคลื่อนย้ายสาร

เอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี