ฉลากสารเคมี ควรมีข้อมูลต่อไปนี้

      ชื่อเต็มของสารเคมี และ CAS number

      ความเป็นอันตรายของสารต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสัตว์ สิ่งแวดล้อม รวมถึงพิษภัยทางเคมีและกายภาพ

      คำเตือนเกี่ยวกับการเก็บและใช้

      วันหมดอายุ/วันที่ผลิต

      ชื่อผู้ผลิต

      ข้อมูลเกี่ยวกับสาร เช่น degree of hydration, purity

      ปริมาณสารในบรรจุภัณฑ์

      สูตรทางเคมี และน้ำหนักโมเลกุลของสาร