ภาชนะรองรับ (secondary container) ต้องทำด้วยวัสดุที่ทนต่อสารเคมี และมีความจุเพียงพอที่รองรับสารเคมีได้ทั้งหมด หากหกหรือรั่วไหล