ตัวอย่างกลุ่มสารออกซิไดซ์

          Peroxides (O22-)             Chlorates (ClO3-)              Chlorites (ClO2-)

          Dichromates (Cr2O72-)    Hypochlorites (ClO-)         Nitrates (NO3-)

          Nitrites (NO2-)                  Perchlorates (ClO4-)        Permanganates (MnO4-)   

          Persulfates (S2O82-)