การจัดเก็บสารเคมี ต้องแยกเก็บเป็นกลุ่มตามประเภทความเป็นอันตราย ดังนี้

  1. สารกัดกร่อน
  2. สารไวไฟ
  3. สารระเบิดได้
  4. สารออกซิไดซ์
  5. สารที่ไวต่อปฏิกิริยา
  6. สารพิษ