สารบบสารเคมี คือบัญชีรายการสารเคมีทั้งหมดขององค์กร พร้อมกับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการบริหารจัดการสารเคมีเหล่านั้น เพื่อความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่.-

 • เอกลักษณ์ของสาร (Chemical identity) ได้แก่ ชื่อสารเคมี CAS.no.
 • ความเป็นอันตรายของสาร
 • การจัดหา  
 • การจัดเก็บ
 • การเบิกจ่าย
 • อื่น ๆ เช่น วันที่ได้รับ วันหมดอายุ วันเปิดขวดครั้งแรก การเลิกใช้

      สารบบข้อมูลฯ อาจทำได้หลายรูปแบบ ได้แก่ สมุดบัญชีสารเคมี บัตรรายการ(Stock cards) ฐานข้อมูลซึ่งใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น ChemInvent หรือโปรแกรมบันทึกข้อมูลทั่วไป เช่น Excel    

      ประโยชน์ของสารบบข้อมูล

      สารบบข้อมูลจะมีประโยชน์สูงสุด เมื่อข้อมูลในสารบบเป็นปัจจุบัน 

ผู้ใช้ข้อมูล

ประโยชน์ของสารบบข้อมูล

ระดับบริหาร
 1. ประมวลผลประเภทและปริมาณสารอันตรายที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อใช้กำหนดแนวทางและแผนป้องกันความเสี่ยงขององค์กร
 2. บริหารงบประมาณการจัดหาและกำจัดสารเคมี
ระดับปฏิบัติการ
 1. ช่วยให้สามารถตรวจสอบและค้นหาสารเคมีในคลังได้รวดเร็ว
 2. จัดเก็บสารเคมีได้อย่างปลอดภัย
 3. ติดตามรายการสารเคมีที่ต้องกำจัดทิ้ง