องค์ประกอบของความปลอดภัยในการเก็บสารเคมี มีดังนี้.-

         สารเคมีที่เก็บ

  1. ต้องบรรจุในภาชนะ และปิดฝาสนิทแน่น หรือ ถังบรรจุแก๊ส
  2. มีฉลากถูกต้องชัดเจน แม้มิใช่สารอันตราย เช่น น้ำ
  3. มีตำแหน่งที่เก็บแน่นอน

         สถานที่เก็บ ต้องเย็นและแห้ง อากาศถ่ายเทได้ ห่างจากแหล่งความร้อน เปลวไฟ แสงอาทิตย์ วงจรไฟฟ้า อ่างน้ำ และฝักบัวฉุกเฉิน อย่างไรก็ตาม สารเคมีบางประเภทบางชนิดต้องเก็บในที่ที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น ตู้เย็น ตู้ที่ติดตั้งเครื่องพ่นน้ำหรือระบบระบายอากาศ หรือ มีการป้องกันสารเคมีจากการสัมผัสกับน้ำ ก่อนนำสารไปเก็บจึงต้องศึกษาข้อมูลจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) ให้เข้าใจชัดเจนก่อน

         การเก็บต้อง แยกเก็บเป็นกลุ่มตามประเภทความเป็นอันตรายหรือเก็บตามคำแนะนำใน SDSของสารนั้นๆ แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาด้วยว่า functional group ของสารนั้น ที่อาจมีได้มากกว่าหนึ่งชนิด จะต้องไม่ทำปฏิกิริยากับสารอื่นๆ ที่จะเก็บไว้ด้วยกัน (chemical compatibility) ทำให้เกิดภัยอันตรายได้ และการติดฉลากสีตามกลุ่มประเภทความเป็นอันตรายที่ขวดสารเคมีจะช่วยให้ง่ายแก่การสังเกตในการจัดเก็บ

          นอกจากการจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัยแล้ว ยังต้องมีการตรวจสอบสภาพของสารเคมี ฉลากภาชนะบรรจุฝาปิด ภาชนะรองรับ ตู้เก็บและชั้นวาง รวมถึงตำแหน่งที่วางสารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากความบกพร่องของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น