ของเสียหรือขยะในห้องปฏิบัติการ เป็นของเสียหรือขยะที่อาจมีสารเคมีปนเปื้อน ซึ่งอาจเป็นสารที่ใช้หรือสารใหม่ที่เกิดจากการทำปฏิริยาในการศึกษาทดลอง จึงต้องมีการจัดการของเสียและขยะจากการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ

  • เพื่อมิให้สารเคมีรั่วไหลแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อม
  • ป้องกันการเกิดอันตรายจากสารเคมีที่ทิ้งเข้าทำปฏิริยากัน
  • ช่วยลดปริมาณของเสียและประหยัดงบประมาณในการกำจัด

         กระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับของเสียและขยะ จำเป็นต้องประกอบด้วย การจัดการข้อมูลควบคู่ไปกับการจัดการของเสีย ดังนี้

  1. การจัดการข้อมูลของเสียสารเคมี 
  2. การจำแนกประเภทของของเสีย
  3. การรวบรวมและจัดเก็บของเสีย
  4. การบำบัดและกำจัดของเสีย 
  5. การตรวจติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินการด้านต่างๆของการจัดการของเสีย