ข้อมูลและรายงานการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับการจัดการของเสีย เมื่อผู้ปฏิบัติสามารถบันทึกข้อมูลการรวบรวมของเสียของตนได้สะดวกและเป็นระบบ จะช่วยให้ประมวลผลได้รวดเร็ว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ดังต่อไปนี้
        ผู้ปฎิบัติงาน สามารถติดตามดูแลและดำเนินการเก็บรวบรวมและกำจัดของเสียด้วยการตรวจสอบข้อมูลในระบบ
        ผู้บริหาร     สามารถใช้รายงานที่ได้จากการประมวลภาพรวมของประเภทและชนิดของของเสียอันตราย ในการวางแผนป้องกันอันตรายจากภัยของของเสียและขยะสารเคมีอันตราย บริหารงบประมาณการกำจัดของเสีย และกำหนดนโยบายและแผนลดปริมาณของเสีย

       โครงสร้างของระบบบันทึกข้อมูลของเสียสารเคมี ควรประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้ 

  • ประเภทของเสีย
  • รหัสภาชนะบรรจุ (Bottle ID)
  • ห้องที่จัดเก็บของเสีย (Storage room)
  • อาคารที่จัดเก็บของเสีย (Storage building)
  • ปริมาณของเสีย (Waste volume/weight)
  • วันที่บันทึกข้อมูล (Input date)

       การบันทึกข้อมูลเข้าระบบให้ทำทุกครั้งที่นำของเสียไปใส่ในภาชนะที่เก็บรวบรวม และปรับปรุงข้อมูลทุกครั้งหลังส่งของเสียที่รวบรวมไปกำจัด