หลังจากจำแนกประเภทของเสียแล้ว การรวบรวมและจัดเก็บของเสียก่อนส่งกำจัดเป็นหนทางหนึ่งที่จะป้องกันอันตรายจากสารเคมีในของเสีย ควบคุมมิให้รั่วไหลปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม และประหยัดค่ากำจัดของเสียอันตราย โดยการดำเนินการ ดังต่อไปนี้.-

  1. ต้องเก็บแยกตามประเภทและกลุ่มการจำแนกของเสีย
  2. บรรจุในภาชนะที่เหมาะสมที่จัดไว้เฉพาะของเสียแต่ละประเภท และมีฝาปิดสนิท
  3. มีภาชนะรองรับ (secondary container) ที่มีขนาดเหมาะสมกับภาชนะบรรจุของเสีย
  4. มีฉลาก  ถูกต้องชัดเจน
  5. มีพื้นที่จัดวาง อย่างปลอดภัย
  6. บันทึกข้อมูลการเก็บเข้าระบบข้อมูลของเสีย ทุกครั้ง เมื่อมีการนำของเสียไปเก็บรวบรวม
  7. หมั่นตรวจสอบมิให้มีการรั่วไหลของของเสีย เพราะภาชนะแตกรั่วหรือไม่ปิดฝา
  8. ตรวจติดตามมิให้มีการเก็บของเสียไว้นานเกินเวลาที่กำหนด
  9. กรณีที่ของเสียพร้อมส่งกำจัด (ปริมาตร 80% ของภาชนะ) : ไม่ควรเก็บไว้นานกว่า 90 วัน

       กรณีที่ของเสียไม่เต็มภาชนะ (ปริมาตรน้อยกว่า 80% ของภาชนะ) : ไม่ควรเก็บของเสียไว้นานกว่า 1 ปี