ห้องปฏิบัติการควรมีแนวทางและวิธีการในการลดปริมาณของเสียอันตราย  โดยมีกระบวนการจัดการเบื้องต้นก่อนทิ้งหรือส่งบริษัทรับกำจัด เพื่อลดความเสี่ยงจากอันตรายของของเสียสารเคมี และประหยัดค่ากำจัดของเสียอันตรายที่ไม่สามารถกำจัดได้เอง ดังนี้.-

  1. การกำจัดของเสียที่ไม่มีความเป็นอันตราย สามารถเจือจางด้วยน้ำและทิ้งลงสู่ระบบสุขาภิบาลสาธารณะ
  2. การบำบัดเบื้องต้นสำหรับของเสียอันตราย  เพื่อลดความเป็นอันตรายก่อนทิ้งลงระบบสุขาภิบาลหรือระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง ก่อนส่งบริษัทหรือหน่วยงานที่รับกำจัด เช่น 
  • การบำบัดด้วยสารเคมีให้เป็นสารที่ไม่อันตรายที่สามารถทิ้งลงระบบสุขาภิบาลได้ เช่น สะเทินของเสียกรดและเบสให้เป็นกลางก่อนทิ้งลงท่อน้ำสุขาภิบาล
  • การลดปริมาณก่อนทิ้ง เพื่อลดปริมาณของเสียปลายทางหรือทำให้เกิดของเสียอันตรายปลายทางน้อยที่สุด โดยการใช้สารเคมีตั้งต้นที่ไม่อันตรายทดแทนสารเคมีอันตราย และ/หรือ การลดปริมาณสารเคมีที่ใช้ทำปฏิกิริยา เป็นต้น
  • การลดปริมาณก่อนส่งกำจัด เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัด เช่น การทำให้โลหะหนักที่มีปริมาณน้อย ๆอยู่ในของเสียสารละลายมี ความเข้มข้นมากขึ้น โดยการทำให้ตัวทำละลายระเหย หรือตกตะกอนโลหะหนักเพื่อแยกออกมาจากสารละลาย ก่อนส่งกำจัดในสภาพสารละลายเข้มข้น หรือตะกอนของโลหะหนัก เป็นต้น
  • การ Reuse, Recovery, Recycle ของเสียที่เกิดขึ้น