แผนผังหลักการการจัดแยกประเภทของเสีย


แผนผังแสดงหลักการการจัดแยกประเภทของเสียที่ไม่ทราบข้อมูล

 

หมายเหตุ 1การทดสอบลักษณะความเป็นอันตรายของของเสีย ตามวิธีของ US EPA (เข้าถึงได้จาก http://www.epa.gov/epawaste/hazard/wastetypes/wasteid/index.htm สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555)