1. ทำด้วยวัสดุที่ไม่ละลายหรือไม่ถูกทำลายหรือทำปฏิกริยากับสารเคมีในของเสีย
  2. ต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีรอยแตกร้าว
  3. หากใช้ขวดสารเคมีที่ใช้หมดแล้วมาบรรจุของเสีย สารเคมีในขวดเดิมต้องไม่ใช่สารที่เข้ากันไม่ได้กับของเสียนั้น และต้องลอกฉลากเดิมออก
  4. ต้องมีฉลากและข้อความบนฉลากมีความชัดเจน ไม่จาง ไม่เลือน
  5. มีฝาหรือจุกเกลียวที่ปิดภาชนะได้สนิทกันการรั่วไหลได้แน่นอนหากภาชนะบรรจุล้ม และห้ามใช้จุกคอร์ก parafilm หรือ beaker ครอบแทนจุกหรือฝาปิดภาชนะ
  6. ความจุของภาชนะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับปริมาณของเสีย และห้ามบรรจุของเสียเกินกว่า 80% ของความจุ หรือปริมาณของเสียต้องอยู่ต่ำกว่าปากภาชนะอย่างน้อย 1 นิ้ว
  7. มีการตรวจสอบสภาพภาชนะบรรจุของเสีย เช่น รอยรั่ว หรือ แตกร้าวอย่างสม่ำเสมอ