1. ภาชนะบรรจุของเสียอันตรายต้องมีฉลากระบุคำว่า“ของเสีย” ไว้อย่างชัดเจนและต้องมีข้อมูลประกอบ
  2. ข้อมูลในฉลากต้องถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน ประกอบด้วย
  • ประเภทของเสีย/ประเภทความเป็นอันตราย
  • ส่วนประกอบของของเสีย (ถ้าเป็นไปได้) 
  • วันที่เริ่มบรรจุของเสีย
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ/ชื่อเจ้าของ

    3.  ต้องมีการตรวจสภาพของฉลากและข้อมูลบนฉลากอย่างสม่ำเสมอ

ตัวอย่างฉลากของเสีย