พื้นที่สำหรับวางภาชนะบรรจุของเสียของห้องปฏิบัติการ ควรห่างจาก
  • ความร้อน แหล่งกำเนิดไฟ และเปลวไฟ
  • ท่อระบายน้ำ
  • บริเวณอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น ฝักบัวฉุกเฉิน
ตำแหน่งที่วางภาชนะบรรจุของเสียกลุ่มต่างๆ ใช้เกณฑ์เดียวกับการจัดเก็บสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ (chemical incompatibility) และมีข้อควรปฏิบัติดังนี้.-
  • มีภาชนะรองรับ (secondary container) ภาชนะบรรจุของเสียที่เหมาะสม 
  • ห้ามวางใกล้ ใต้ หรือ ในอ่างน้ำ
  • ห้ามวางกีดขวางหรือปิดทาง เข้า-ออก
  • ห้ามเก็บของเสียประเภทไวไฟไว้ในห้องปฏิบัติการมากกว่า 50 ลิตร หากจำเป็นต้องเก็บไว้ในตู้สำหรับเก็บสารไวไฟโดยเฉพาะ
  • ห้ามเก็บของเสียไว้ในตู้ควันอย่างถาวร