ประเทศไทย มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการของเสียสำหรับภาคอุตสาหกรรม (เน้นสถานประกอบการ)  คือ.-
ประกาศกระทรวง ฯ กำหนดไว้ว่า.-
 
       ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตรายขนาดใหญ่ตั้งแต่ 1,000 กก. /เดือน สามารถเก็บของเสียไว้ในพื้นที่ตนเองได้ไม่เกิน 90 วัน            

       ผู้ก่อกำเนิดของเสียอันตราย ขนาดกลาง ตั้งแต่ 100 กก. /เดือน ถึง น้อยกว่า 1,000 กก./เดือน สามารถเก็บของเสียไว้ในพื้นที่ตนเองได้ไม่เกิน 180 วัน

        ทั้งนี้หากก่อกำเนิดของเสียอันตรายที่มีพิษเฉียบพลันมากกว่า 1 กก./เดือน สามารถเก็บของเสียไว้ในพื้นที่ตนเองได้ไม่เกิน 90 วัน

       ห้องปฏิบัติการ ควรกำหนดปริมาณของเสียที่เก็บไว้ในห้องปฏิบัติการ และกำหนดเวลาส่งของเสียออกไปกำจัด โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับสมบัติความเป็นอันตรายของเสียนั้นๆ เนื่องจากห้องปฏิบัติการมีของเสียหลากหลายประเภทที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย แม้มีปริมาณน้อย