ประเภทของของเสีย

คำอธิบาย

ตัวอย่าง

ของเสีย

ภาชนะเก็บที่เหมาะสม

วิธีการบำบัดเบื้องต้น

วิธีการกำจัด

ของเสียที่เป็นกรด

ของเสียที่มีค่าของ pH ต่ำกว่า 7 และมีกรดแร่ปนอยู่ในสารมากกว่า 5%

กรดซัลฟูริก,

กรดไนตริก,

กรดไฮโดรคลอริก

ใช้ภาชนะเดิมที่บรรจุสารนั้น หรือภาชนะทำจากพลาสติก PP หรือ PE ที่มีฝาปิดมิดชิด

สะเทินกรดให้เป็นกลางด้วยด่าง และทิ้งลงท่อสุขาภิบาล

หากเกิดตะกอน ให้กรองตะกอนและส่งกำจัดในกลุ่มของแข็ง

 

ของเสียที่เป็นด่าง

ของเสียที่มีค่าของ pH สูงกว่า 7 และมีด่างปนอยู่ในสารมากกว่า 5%

คาร์บอเนต,

ไฮดรอกไซด์,แอมโมเนีย

ใช้ภาชนะเดิมที่บรรจุสารนั้น หรือภาชนะทำจากพลาสติก PP หรือ PE ที่มีฝาปิดมิดชิด

สะเทินด่างให้เป็นกลางด้วยกรด และทิ้งลงท่อสุขาภิบาล

หากเกิดตะกอน ให้กรองตะกอนและส่งกำจัดในกลุ่มของแข็ง

 

ของเสียกลุ่มไซยาไนด์

ของเสียที่มีไซยาไนด์ เป็นส่วนประกอบ

โซเดียมไซยาไนด์ หรือเป็นของเสียที่มีสารประกอบเชิงซ้อนไซยาไนด์ หรือมีไซยา-โนคอมเพล็กซ์ เป็นองค์ประกอบ เช่น Ni(CN)4

ใช้ภาชนะเดิมที่บรรจุสารนั้น หรือภาชนะทำจากพลาสติก PP หรือ PE ที่มีฝาปิดมิดชิด ห้ามผสมกับกรดทุกชนิด

ทำลายพิษโดยการออกซิไดซ์เป็นไซยา-เนตด้วยสารฟอกสี (bleach)หรือสารละลาย

ไฮโปคลอไรต์ (NaOCl) ทีมีความเข้มข้น 5%

ส่งบริษัทรับกำจัดที่มีวิธีการกำจัดที่เหมาะสม

ของเสียกลุ่มสาร

ออกซิแดนซ์

ของเสียที่มีสารออกซิแดนซ์เป็นองค์ประกอบ

ซึ่งอาจเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับสารอื่นทำให้เกิดระเบิดได้

โปแตสเซียมเปอร์แมงกา-เนต, โซเดียมคลอเรต, โซเดียมเปอร์ไอโอเดต, และโซเดียมเปอร์ซัลเฟต

ใช้ภาชนะเดิมที่บรรจุสารนั้น หรือภาชนะทำจากพลาสติก PP หรือ PE ที่มีฝาปิดมิดชิด

บำบัดด้วยการรีดักชันและการสะเทิน

1) เติมสารละลาย 10% โซเดียมซัลไฟต์หรือเมตาไบ-ซัลไฟต์ที่เตรียมขึ้นมาใหม่

2) ปรับค่า pH ให้เป็นกลาง

ภายหลังจากการบำบัดเบื้องต้น หากไม่มีสารพิษชนิดอื่นปนเปื้อนให้ส่งบริษัทรับกำจัด ที่มีวิธีการกำจัดที่เหมาะสม