ปัจจัยทางกายภาพ เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกในการทำงาน และเอื้อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยได้ทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน ปัจจัยทางกายภาพนี้แบ่งออกเป็น 7ด้าน คือ

            1.  สถาปัตยกรรม

            2.  สถาปัตยกรรมภายใน

            3.  โครงสร้างอาคาร

            4.  ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

            5.  ระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม

            6.  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

            7.  ระบบฉุกเฉินและระบบพิเศษ

       การออกแบบและจัดสร้างพื้นที่และงานระบบ นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงด้านต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ และการใช้พื้นที่ การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ การปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมห้องปฏิบัติการ ต้องสอดคล้องกับปัจจัยทางกายภาพที่มีอยู่ เช่น การระบายอากาศ แสงสว่าง อุณหภูมิ หากละเลยอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการระเบิด ไฟไหม้ การสูดดมสารเคมีที่มีพิษระหว่างการใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้การบำรุงรักษาซ่อมแซมปัจจัยทางกายภาพ ให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอด้วย