การออกแบบและติดตั้ง ครุภัณฑ์-เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการ ต้องคำนึงถึง

1.    ลักษณะและกิจกรรมการใช้งานให้มีความเหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนร่างกายของผู้ปฏิบัติการตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomics) 

2.    การลดปัจจัยที่จะกระทบต่อความปลอดภัย ได้แก่ ความร้อน ประกายไฟ เช่น การเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดเก็บสารเคมี ขยะและถังแก๊ส

3.    ความสะดวกในการเข้าถึง เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องปฏิบัติการ เพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงให้มีความเที่ยงตรงและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอตามมาตรการการดูแลรักษา