โครงสร้างอาคาร ที่มั่นคงแข็งแรง ต้องมีคุณลักษณะดังนี้

·      เสาคานและพื้นต้องสามารถรองรับน้ำหนักของผู้ใช้อาคารอุปกรณ์และเครื่องมือได้ และไม่ชำรุดเสียหายหรือแตกร้าว

·      สามารถกันไฟและทนไฟ และต้านทานความเสียหายของอาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้ตามมาตรฐานเพื่อการป้องกันอัคคีภัย เพื่อให้มีเวลานานพอที่จะอพยพคนออกจากอาคารได้

          การตรวจสอบสภาพของโครงสร้างอาคารเบื้องต้น ทำได้โดยวิธีพื้นฐาน คือ การสำรวจด้วยตา การใช้ไม้บรรทัดวัดระดับน้ำ