ระบบไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น

1.      ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

2.      ระบบไฟฟ้ากำลัง

3.      ระบบควบคุมไฟฟ้า

4.      ระบบไฟฟ้าสำรอง

        การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ต้องนำข้อมูลประมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และอื่นๆ ที่ห้องปฏิบัติการต้องมีไว้ใช้ในการทำงาน รวมถึงลักษณะของกิจกรรมมาพิจารณาด้วย เพื่อ

1.      จัดเตรียมระบบไฟฟ้ากำลังให้จ่ายไฟได้เพียงพอกับความต้องการ

2.      กำหนดตำแหน่งของแหล่งจ่ายไฟให้เข้าถึง และใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย

3.      ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้พื้นที่ทำงานมีความสว่างอย่างเพียงพอ    

4.      ติดตั้งระบบควบคุม ให้ระบบไฟฟ้าของห้องปฏิบัติการต้องทำงานในภาวะปกติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และระบบไฟฟ้าสำรองสำหรับ วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต ให้สามารถทำงานได้ในภาวะฉุกเฉินได้