ห้องปฏิบัติการต้องมีระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และการถ่ายเทอากาศ เพื่อรักษาคุณภาพของอากาศในห้องปฏิบัติการ

        เพื่อประสิทธิภาพและคุณภาพของระบบฯ

  1. การออกแบบและการติดตั้งระบบ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบของกิจกรรมและการทำงานของเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบ ผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมโดยรอบห้องปฏิบัติการ เช่น ความร้อนจากการทำงานมีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิ  เพื่อหาทางป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น
  2. การใช้พื้นที่ ต้องคำนึงถึงการทำงานของระบบด้วยเช่นกัน เช่น ตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องมือต้องไม่กีดขวางช่องทางระบบอากาศ เป็นต้น

..................... ผลกระทบทางอ้อม