วงจรไฟฟ้าของระบบที่ต้องทำงานได้อย่างดีและต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่

            ●   ระบบจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน   

            ●   ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย     

            ●   ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน       

            ●   ระบบสื่อสารฉุกเฉิน     

            ●   ระบบอัดอากาศสำหรับบันไดหนีไฟ

            ●  ระบบลิฟต์ผจญเพลิง    

            ●   ระบบเครื่องสูบน้ำและระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

            ●  ระบบดูดและระบายควันรวมทั้งระบบควบคุมการกระจายของไฟและควัน

       วงจรไฟฟ้าเหล่านี้ต้องออกแบบเป็นพิเศษให้สามารถทนต่อความร้อนจากอัคคีภัย และมีความแข็งแรงทางกลเป็นพิเศษ และคงสภาพความปลอดภัยต่อกระแสไฟฟ้ารั่วหรือลัดวงจร เพื่อให้สามารถช่วยชีวิตผู้คนที่ติดอยู่ในสถานที่นั้นๆ ได้ทันการณ์

      แหล่งไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน อาจเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบตเตอรี่ หรืออื่นใดที่สามารถจ่ายไฟให้ระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตอย่างเหมาะสม และนานพอที่จะทำให้ระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตมีไฟฟ้าใช้ได้นานที่สุดด้วย และการจ่ายไฟให้ระบบวงจรไฟฟ้าช่วยชีวิตนี้จะต้องไม่ถูกกระทบจากการปลดหรือการงดจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯหรือเกิดเพลิงไหม้ ทำให้ไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้ได้