พิมพ์ 

       คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้เป็นพื้นผิวของพื้น/ผนัง/เพดาน ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานภายในห้องปฏิบัติการมีดังนี้

1)     มีลักษณะพื้นผิวเรียบเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีรูพรุนและปราศจากรอยต่อ เพื่อป้องกันการสะสมของคราบสกปรกและสารเคมีระหว่างแนวรอยต่อ

2)     มีความสามารถในการกันไฟ ทนไฟ และไม่เป็นอันตรายเมื่อเกิดไฟไหม้ รวมทั้งไม่ติดไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย ได้แก่ วัสดุจำพวก คอนกรีตเสริมเหล็ก เหล็ก (ที่ผ่านการจัดทำระบบกันไฟ) หรือ วัสดุก่อ (อิฐประเภทต่างๆ) เป็นต้น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย วสท.3002–51, 2551: หน้า 51–57)

พื้น ผนัง และเพดาน

3)     มีความปลอดภัยในการทำงาน การป้องกันอุบัติเหตุ เช่น การกันลื่นเพราะเปียกชื้น หรือ กันไฟฟ้าสถิต เป็นต้น

4)     มีความคงทนและทนทานต่อการใช้งานมีการป้องกันการเกิดรอยขูดขีด และสามารถซ่อมแซมได้ง่ายเมื่อเกิดความเสียหาย

5)     มีความทนทานต่อสารเคมี/น้ำและความชื้น รวมถึงการกันน้ำและกันการรั่วซึม/ความร้อนโดยไม่เกิดความเสียหายได้ง่ายเมื่อเกิดการรั่วซึม หากเกิดความเสียหายขึ้นสามารถดำเนินการซ่อมแซมได้ง่าย และสามารถป้องกันการรั่วซึมของน้ำหรือของเหลวจากภายในห้องปฏิบัติการ เช่น จากระบบท่อน้ำต่างๆ หรือ จากภายนอกห้องปฏิบัติการ เช่น จากการรั่วซึมของน้ำฝน หรือ จากห้องปฏิบัติ การที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง เป็นต้น

6)     ควรเลือกใช้วัสดุโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม เช่น ในบริเวณที่มีเครื่องมือ กิจกรรมหรือสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความร้อน ไม่ควรใช้กระเบื้องยาง เพราะความร้อนที่เกิดจากอุปกรณ์และการทำงานเป็นเวลานานหรือสภาพแวดล้อมภายนอก อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพ

7)     ดูแลรักษาทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อสะดวกและง่าย มีลักษณะพื้นผิวถูกสุขลักษณะ วัสดุที่ใช้ต้องไม่สะสมหรือเก็บคราบฝุ่นหรือสิ่งสกปรกต่างๆ

8)     ควรมีการดูแลบำรุงรักษาวัสดุที่ใช้เป็นพื้นผิวของพื้น ผนังและเพดานอย่างสม่ำเสมอ ตรวจสอบสภาพการใช้งานอย่างละเอียด และดำเนินการซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง