ขนาดความกว้าง­ของห้องปฏิบัติการ ตามจำนวนหน่วยย่อย (มอดูล)

 

จำนวนหน่วยมอดูล

1

2

3

4

5

6

จำนวนแถวที่ขนานกัน

 

 

 

 

 

 

      ทางเดิน

1

2

3

4

5

6

      โต๊ะปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์

2

4

6

8

10

12

จำนวนแนวของระบบสาธารณูปโภค

2

4

6

8

10

12

ความกว้างของแถวที่ขนานกัน

 

 

 

 

 

 

ทางเดิน–กว้าง 1.50 ม.

1.50 ม.

3.00 ม.

4.50 ม.

4.50 ม.

7.50 ม.

9.00 ม.

อุปกรณ์–กว้าง 1.50 ม.

1.50 ม.

3.00 ม.

4.50 ม.

4.50 ม.

7.50 ม.

9.00 ม.

ระบบสาธารณูปโภค–กว้าง 0.15 ม.

0.30 ม.

0.60 ม.

0.90 ม.

1.20 ม.

1.50 ม.

1.80 ม.

ขนาดความกว้างรวมเพื่อการก่อสร้าง (วัดจากกึ่งกลางถึงกึ่งกลางหน่วย)

       ผนังเบา        หนา  0.10 ม.

3.40 ม.

6.70 ม.

11.50 ม.

13.60 ม.

17.10 ม.

20.50 ม.

       ผนังก่อ/หนัก  หนา  0.15ม.

3.45 ม.

6.70 ม.

11.50 ม.

13.75 ม.

17.20 ม.

20.65 ม.

*   ผนังเบา หมายถึง ผนังที่มีความหนาประมาณ 0.10 ม. ภายในมีโครงคร่าวโลหะแล้วกรุผิวผนังสองด้านด้วยวัสดุแผ่นบางที่มีความหนาประมาณ 12 มม. (ข้างละ 6 มม.) เช่น แผ่นยิบซั่มบอร์ด หรือ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ เป็นต้น

**   ผนังก่อ/ผนังหนัก หมายถึง ผนังที่มีความหนาประมาณ 0.15 ม. (สำหรับประเทศไทยมีความหนาอยู่ที่ประมาณ 0.10–0.20 ม.) ก่อสร้างด้วยวัสดุก่อจำพวก อิฐ อิฐมวลเบา หรือ คอนกรีตบล็อค เป็นต้น

ที่มา Time–saver standard for building types, 2001:หน้า 508และ Guidelines for laboratory design, 2001: หน้า 24

 

ขนาดพื้นที่มาตรฐานสำหรับการทำวิจัยสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์แต่ละประเภท

 

ประเภทของพื้นที่ห้องปฏิบัติการ (Laboratory area categories)

(ตารางเมตรต่อนักวิจัยหนึ่งคน)

กิจกรรมหลัก

สำนักงาน

ห้องปฏิบัติการ

ส่วนสนับสนุน Lab

รวม ตร.ม.*

 

ค่าน้อยสุด–เฉลี่ย

ค่าน้อยสุด–เฉลี่ย

ค่าน้อยสุด–เฉลี่ย

ค่าน้อยสุด–เฉลี่ย

ชีววิทยาโมเลกุล

5.5–9.0

12.0–13.0

8.0

25.5–30.0

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

5.5–9.0

9.5–13.0

9.5

24.5–31.5

เคมีวิเคราะห์

5.5–9.0

11.0–15.0

20.0–35.0

18.5–27.5

ชีวเคมี

5.5–9.0

13.0–17.5

60.0–80.0

24.5–34.5

เคมีอินทรีย์

5.5–9.0

15.0–19.0

40.0–50.0

24.5–33.0

เคมีเชิงฟิสิกส์

5.5–9.0

17.0–20.0

30.0–40.0

25.5–33.0

สรีรวิทยา

5.5–9.0

15.0–17.0

20.0–40.0

22.5–30.0

 

 

หมายเหตุ   ขนาดพื้นที่รวมยังไม่รวมพื้นที่อื่นๆ เช่น พื้นที่เลี้ยงสัตว์ทดลอง ส่วนบริหาร ส่วนเจ้าหน้าที่ หรือส่วนสนับสนุนต่างๆของอาคาร

ที่มาTime–saver standard for building types, 2001: หน้า 507และ Guidelines for laboratory design, 2001: หน้า 9