ลักษณะของครุภัณฑ์/เฟอร์นิเจอร์/เครื่องมือและอุปกรณ์

1.     ต้องเหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนร่างกายของผู้ปฏิบัติงานตามหลักการยศาสตร์ หรือ ไม่มีแนวโน้มที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายต่อผู้ใช้งาน หากมีความสูงเกินกว่า 1.20 ม. ต้องมีตัวยึดหรือมีฐานรองรับที่แข็งแรง

2.     ชั้นเก็บของ/ตู้ลอย ต้องยึดเข้ากับโครงสร้างหรือผนังอย่างแน่นหนาและมั่นคง

3.     ห้ามต่อเติมเอง หรือนำสิ่งของต่างๆ มาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นชั้นเก็บของ ตู้ลอย ชั้นเก็บอุปกรณ์เครื่องแก้ว เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้ เนื่องจากมีการก่อสร้างและติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน

4.     ชั้นวางของบนโต๊ะปฏิบัติการหรือตู้ลอย ต้องมีระยะไม่เกิน  30  ซม. จากระยะมือเอื้อม (วัดความสูงจากหัวไหล่ของผู้ปฏิบัติการ)

5.     ตำแหน่งที่วางโต๊ะปฏิบัติการและระยะห่างระหว่างกันต้องเหมาะสม

6.     โต๊ะปฏิบัติการต้องสะอาดและเครื่องมือและอุปกรณ์บนโต๊ะต้องวางให้เป็นระเบียบ

7.     มีอ่างน้ำตั้งอยู่ในห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 แห่งใกล้บริเวณทางออก

8.     มีถังเก็บขยะที่แยกประเภท ขยะทั่วไป ขยะติดเชื้อ หรือจานเพาะเชื้อ ขยะเฉพาะอย่าง เช่น เครื่องแก้วแตกหรือชำรุดเพราะการทำการทดลอง เป็นต้น

9.     มีที่วางถังแก๊สภายในอาคารที่ห่างจากความร้อน และเส้นทางสัญจรหลัก

10.     มีการดูแลและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เช่น  ตู้ควัน  ตู้ลามินาโฟล์ว  หรือ  ตู้ชีวนิรภัย (Biological Safety Cabinet, BSC) ภายในห้องปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ