มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

 

สารมลพิษ

ค่าเฉลี่ย

ความเข้มข้น

ในเวลา

ค่ามาตรฐาน

วิธีการตรวจวัด

1. แก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO)

1 ช.ม.

ไม่เกิน 30 ppm

34.2 มก./ลบ.ม.

Non–dispersive

infrared detection

8 ช.ม.

ไม่เกิน 9 ppm

10.26 มก./ลบ.ม.

2. แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)

1 ช.ม.

ไม่เกิน 0.17 ppm

0.32 มก./ลบ.ม.

Chemiluminescence

1 ปี

ไม่เกิน 0.03 ppm

0.057 มก./ลบ.ม.

3. แก๊สโอโซน (O3)

1 ช.ม.

ไม่เกิน 0.10 ppm

0.20 มก./ลบ.ม.

Chemiluminescence

8 ช.ม.

ไม่เกิน 0.07 ppm

0.14 มก./ลบ.ม.

4. แก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)

1  ปี

ไม่เกิน 0.04 ppm

0.10 มก./ลบ.ม.

- UV–Fluorescence

- Pararosaniline

24 ช.ม.

ไม่เกิน 0.12 ppm

0.30 มก./ลบ.ม.

1 ช.ม.

ไม่เกิน 0.3 ppm

0.78 มก./ลบ.ม.

5. ตะกั่ว (Pb)

1 เดือน

ไม่เกิน 1.15 ไมโครกรัม/ลบ.ม.

Atomic absorption

spectrometer

6. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5ไมครอน

24 ช.ม.

ไม่เกิน 0.05มก./ลบ.ม.

- Gravimetric

  (high volume)

- Beta ray

- Dichotomous

- Tapered Element

  Oscillating     
  Microbalance  
  (TEOM)

1  ปี

ไม่เกิน 0.025มก./ลบ.ม.

7. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)

24 ช.ม.

ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.

1  ปี

ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม.

8. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน

24 ช.ม.

ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.

Gravimetric

(high volume)

1  ปี

ไม่เกิน 0.10 มก./ลบ.ม.

ที่มา        1. คู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย, 2551:  หน้า 146

               2.ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไป

               3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนในบรรยากาศทั่วไป