มาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile organic compounds) ในบรรยากาศ พ.ศ. 2550

 

ลำดับ

ค่าเฉลี่ยในเวลา

1 ปี

ไมโครกรัม/ลบ.ม.

วิธีการตรวจวัด

 1. เบนซีน (benzene)

1.7

 1. ให้นำผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศแบบต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงของทุกๆ เดือน อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งมาหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean)
 1. กรณีตัวอย่างอากาศที่เก็บมาตรวจวิเคราะห์ตามข้อ 1 ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ให้เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เก็บตัวอย่างที่ไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้
 1. ไวนิลคลอไรด์ (vinyl chloride)

10

 1. 1,2–ไดคลอโรอีเทน (1,2 dichloroethane)

0.4

 1. ไตรคลอโรเอทธิลีน (trichloroethylene)

23

 1. ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane)

22

 1. 1,2–ไดคลอโรโพรเพน (1,2–dichloropropane)

4

 1. เตตระคลอโรเอทธิลีน (tetrachloroethylene)

200

 1. คลอโรฟอร์ม (chloroform)

0.43

 1. 1,3–บิวทาไดอีน (1,3–butadiene)

0.33

 

ที่มา คู่มือเทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย, 2551:  หน้า 148